Vlastníte provozovnu či nemovitost? Za neplnění povinností Vám hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun.

Tomáš Jíra

Vlastníte nemovitost jako soukromá osoba, využíváte nemovitost k podnikání jakéhokoli druhu nebo jste správcem SVJ? Pro mnohé soukromé majitele je překvapením, že zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za jejich deratizaci.

Povinná deratizace se podle zákona č. 258/2000 Sb týká obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost. Veřejná prostranství a plochy spravuje město či obec, kanalizaci zpravidla správce vodovodního řadu apod.

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice, Veterinární správa, Krajské zdravotní ústavy ad.). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.Dle výše uvedeného zákona:

§ 57, odst. 1
„Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.“

V tomto případě nabývá deratizace podoby preventivních opatření. (Jedná se o běžný úklid, dezinfekci, opatření zabraňující usazení hlodavců v objektu apod.)! POZOR ! Nejedná se o rozmístění nástrah!Pokud tedy Vy, Váš zaměstnanec, Váš údržbář, správce bytového domu apod. položí v určitém prostoru deratizační nástrahy, dopouští se jednání proti tomuto zákonu a v případě zjištění tohoto stavu kontrolními orgány se v oprávněných případech (např. rozmístění nástrah do sklepa paneláku, kam má přístup veřejnost, položení v rozporu s návodem k použití, apod.) může jednat i o trestný čin obecného ohrožení.

Odpovědnosti se pracovník nezbaví ani vylepením cedulek s upozorněním na rozmístění nástrah s přenesením odpovědnosti za děti a zvířata na jejich rodiče a majitele.§ 57, odst. 2
„Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků…“

Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Zde se jedná již o samotné vyložení nástrah osobou, která má k provádění speciální ochranné deratizace platná osvědčení dle zákona a nástrahu umístí v souladu s legislativními požadavky.)

Osoba, která je oprávněna provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, je povinna mimo jiné evidovat použité přípravky, jejich druh, množství, dobu, místo a účel použití; tuto evidenci ukládat po dobu 5 let.Pokaždé, když město na svém území provádí ochrannou deratizaci, má tuto povinnost ve stejném termínu každý majitel nemovitosti na území města. Orgány města a kontrolní orgány mají následně právo vyžadovat po každém vlastníku nemovitosti doklad o splnění této povinnosti.Potřebujete splnit podmínky zákona a hledáte vhodného partnera s profesionálními zkušenostmi a přístupem, historií a nabídkou služeb právě pro vás?

Zavolejte nám na 776 01 50 50 nebo nás kontaktujte emailem: ddd@ddd-sluzby.cz


Poskytujeme jednorázové služby v případech akutního problému s hlodavci a hmyzem, stejně jako nabízíme dlouhodobou spolupráci v oblasti ochrany proti škůdcům pro SVJ, firmy, společnosti, výrobní a skladové provozy apod. a to vč zavedení a provozování součásti systému HACCP v oblasti ochrany proti škůdcům.Současná legislativa ukládá zavedení systému HACCP všem provozovatelům potravinářských podniků od prvovýrobců, dodavatelů surovin, zpracovatelů, přepravců až po prodejce potravin nebo provozovatele stravovacích služeb.

Please follow and like us: