Vlastníte provozovnu či nemovitost? Za neplnění povinností Vám hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun.

Tomáš Jíra

Vlastníte nemovitost jako soukromá osoba, využíváte nemovitost k podnikání jakéhokoli druhu nebo jste správcem SVJ? Pro mnohé soukromé majitele je překvapením, že zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za jejich deratizaci.

Povinná deratizace se podle zákona č. 258/2000 Sb týká obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost. Veřejná prostranství a plochy spravuje město či obec, kanalizaci zpravidla správce vodovodního řadu apod.

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice, Veterinární správa, Krajské zdravotní ústavy ad.). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.Dle výše uvedeného zákona:

§ 57, odst. 1
„Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.“

V tomto případě nabývá deratizace podoby preventivních opatření. (Jedná se o běžný úklid, dezinfekci, opatření zabraňující usazení hlodavců v objektu apod.)! POZOR ! Nejedná se o rozmístění nástrah!Pokud tedy Vy, Váš zaměstnanec, Váš údržbář, správce bytového domu apod. položí v určitém prostoru deratizační nástrahy, dopouští se jednání proti tomuto zákonu a v případě zjištění tohoto stavu kontrolními orgány se v oprávněných případech (např. rozmístění nástrah do sklepa paneláku, kam má přístup veřejnost, položení v rozporu s návodem k použití, apod.) může jednat i o trestný čin obecného ohrožení.

Odpovědnosti se pracovník nezbaví ani vylepením cedulek s upozorněním na rozmístění nástrah s přenesením odpovědnosti za děti a zvířata na jejich rodiče a majitele.§ 57, odst. 2
„Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků…“

Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Zde se jedná již o samotné vyložení nástrah osobou, která má k provádění speciální ochranné deratizace platná osvědčení dle zákona a nástrahu umístí v souladu s legislativními požadavky.)

Osoba, která je oprávněna provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, je povinna mimo jiné evidovat použité přípravky, jejich druh, množství, dobu, místo a účel použití; tuto evidenci ukládat po dobu 5 let.Pokaždé, když město na svém území provádí ochrannou deratizaci, má tuto povinnost ve stejném termínu každý majitel nemovitosti na území města. Orgány města a kontrolní orgány mají následně právo vyžadovat po každém vlastníku nemovitosti doklad o splnění této povinnosti.Potřebujete splnit podmínky zákona a hledáte vhodného partnera s profesionálními zkušenostmi a přístupem, historií a nabídkou služeb právě pro vás?

Zavolejte nám na 776 01 50 50 nebo nás kontaktujte emailem: ddd@ddd-sluzby.cz


Poskytujeme jednorázové služby v případech akutního problému s hlodavci a hmyzem, stejně jako nabízíme dlouhodobou spolupráci v oblasti ochrany proti škůdcům pro SVJ, firmy, společnosti, výrobní a skladové provozy apod. a to vč zavedení a provozování součásti systému HACCP v oblasti ochrany proti škůdcům.Současná legislativa ukládá zavedení systému HACCP všem provozovatelům potravinářských podniků od prvovýrobců, dodavatelů surovin, zpracovatelů, přepravců až po prodejce potravin nebo provozovatele stravovacích služeb.