tel. 776 01 50 50

 

ICPCI
OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM

 

 


 

MENU - DALŠÍ STRÁNKY

 

 

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

 

 

Týká se Vás systém HACCP?

 

Vlastníte provozovnu či nemovitost? Za neplnění povinností Vám hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun.

 

Situace v hubení štěnic a další vývoj...

 

Vždyť je to jenom myš.... 

 

 

 

 

Týká se Vás systém HACCP?

 

Že ho máte? Že sledujete teplotu potravin a procesní úkony? A co část HACCP zaměřená na kontaminaci potravin škůdci, tu máte také? Víme, že v 95% odpovíte, že ne...
 

>  Vejdete v létě do cukrárny a po dortu se prochází vosa?

>  Zajdete do řeznictví a kolem párků létá moucha?

>  Sedíte v restauraci a z kuchyně každou chvíli slyšíte zapraskání elektrického lapače hmyzu po kontaktu s létajícím hmyzem?

>  Přebíráte ve své prodejně pečivo z pekárenského auta a z přepravky vyskočí myška?


Současná legislativa ukládá zavedení systému HACCP všem provozovatelům potravinářských podniků od prvovýrobců, dodavatelů surovin, zpracovatelů, přepravců až po prodejce potravin nebo provozovatele stravovacích služeb.

Jinými slovy, všichni výrobci jakýchkoli potravin (cukrárny, pekárny, mlékárny, masokombináty a řeznictví..), dodavatelé surovin (sady, zemědělské a rostlinářské provozy..), zpracovatelé, přepravci (vč. skladování potravin), prodejci (obchody s potravinami, pekařství, řeznictví, ovoce-zelenina..) a provozovatelé stravovacích služeb - tj. každý, kdo nabízí pokrmy ke konečné spotřebě (restaurace, rychlá občerstvení, teplé pulty v uzenářstvích, závodní, školní a veřejné jídelny, stánky..)

Každý z těchto provozů musí mít zavedený systém HACCP a sledovat kompletní proces práce s potravinou od jejího začátku do okamžiku, kdy jejich provoz opouští. A to včetně možností kontaminace potraviny škůdci.

Musejí být vytyčené monitorovací body, které prokazatelně, dlouhodobě, s možností zpětného vyhodnocení a v souladu s metodikami deklarují, že v průběhu pohybu potraviny závodem, prodejnou či stravovacím provozem nemohlo dojít k jejímu znehodnocení škůdci a to nejen přímo, např. požerem, ale i jejich trusem, zbytky těl hmyzu či hmyzem samotným apod.

Potravina nesmí být uvedena na trh jestliže není bezpečná, to znamená, že nemůže být uvedena na trh, jestliže může poškodit lidské zdraví nebo je nevhodná k lidské spotřebě.

 

 

 

Systém HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů (nebezpečí), které působí na potravinu a mohou porušit její nezávadnost. Při tom je třeba zvážit i riziko, čili jaká je míra pravděpodobnosti uplatnění nebezpečí.

 


Setkáváme se ve své práci se zavedenými, dlouhodobě fungujícími podniky veřejného stravování, kde je nebezpečí nejvyšší, které vůbec nemají zpracovanou část biologické ochrany... že je to jedno kontrolním orgánům je evidentní... ale mělo by to být jedno i vám???

Pokud se dodržování všech těchto pravidel stane běžnou součástí výrobního procesu, bude zaručena výroba zdravotně nezávadných potravin a nakonec zjistíte, že té práce navíc také není tolik a určitě se vyplatí vzhledem k možným rizikům a i finančním postihům.

Týká se vás povinnost HACCP a potřebujete zpracovat část týkající se ochrany proti kontaminaci škůdci?

 

 

Pomůžeme Vám a dodáme kompletní dokumentaci dle platné legislativy a zajistíme pravidelné kontroly systému a vyhodnocování jeho účinnosti. A co víc, garantujeme vám, že to bude stát méně, než si myslíte.

 


Volejte nám na 776 01 50 50 či pište na ddd@ddd-sluzby.cz

Rádi Vám po seznámení s vaším provozem vypracujeme cenovou nabídku zavedení HACCP Pest Control systému či převzetí do péče.

A rozhodnutí je jen na vás...


 

 

 

Vlastníte provozovnu či nemovitost? Za neplnění povinností Vám hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun.

 

Vlastníte nemovitost jako soukromá osoba, využíváte nemovitost k podnikání jakéhokoli druhu nebo jste správcem SVJ? Pro mnohé soukromé majitele je překvapením, že zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za jejich deratizaci.

Povinná deratizace se podle zákona č. 258/2000 Sb týká obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost. Veřejná prostranství a plochy spravuje město či obec, kanalizaci zpravidla správce vodovodního řadu apod.

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice, Veterinární správa, Krajské zdravotní ústavy ad.). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

 

 

Dle výše uvedeného zákona:

§ 57, odst. 1
"Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů."


V tomto případě nabývá deratizace podoby preventivních opatření. (Jedná se o běžný úklid, dezinfekci, opatření zabraňující usazení hlodavců v objektu apod.)

 


! POZOR ! Nejedná se o rozmístění nástrah!

---

Pokud tedy Vy, Váš zaměstnanec, Váš údržbář, správce bytového domu apod. položí v určitém prostoru deratizační nástrahy, dopouští se jednání proti tomuto zákonu a v případě zjištění tohoto stavu kontrolními orgány se v oprávněných případech (např. rozmístění nástrah do sklepa paneláku, kam má přístup veřejnost, položení v rozporu s návodem k použití, apod.) může jednat i o trestný čin obecného ohrožení.

Odpovědnosti se pracovník nezbaví ani vylepením cedulek s upozorněním na rozmístění nástrah s přenesením odpovědnosti za děti a zvířata na jejich rodiče a majitele.

---
 

 

Dle výše uvedeného zákona:

 

§ 57, odst. 2
"Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků..."

 


Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Zde se jedná již o samotné vyložení nástrah osobou, která má k provádění speciální ochranné deratizace platná osvědčení dle zákona a nástrahu umístí v souladu s legislativními požadavky.)

Osoba, která je oprávněna provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, je povinna mimo jiné evidovat použité přípravky, jejich druh, množství, dobu, místo a účel použití; tuto evidenci ukládat po dobu 5 let.

---

Pokaždé, když město na svém území provádí ochrannou deratizaci, má tuto povinnost ve stejném termínu každý majitel nemovitosti na území města. Orgány města a kontrolní orgány mají následně právo vyžadovat po každém vlastníku nemovitosti doklad o splnění této povinnosti.

---


Potřebujete splnit podmínky zákona a hledáte vhodného partnera s profesionálními zkušenostmi a přístupem, historií a nabídkou služeb právě pro vás?

Zavolejte nám na 776 01 50 50 nebo nás kontaktujte emailem:
ddd@ddd-sluzby.cz


Poskytujeme jednorázové služby v případech akutního problému s hlodavci a hmyzem, stejně jako nabízíme dlouhodobou spolupráci v oblasti ochrany proti škůdcům pro SVJ, firmy, společnosti, výrobní a skladové provozy apod. a to vč zavedení a provozování součásti systému HACCP v oblasti ochrany proti škůdcům.

---

Současná legislativa ukládá zavedení systému HACCP všem provozovatelům potravinářských podniků od prvovýrobců, dodavatelů surovin, zpracovatelů, přepravců až po prodejce potravin nebo provozovatele stravovacích služeb.

 

 

 

Situace v hubení štěnic a další vývoj...

Štěnice domácí... stále aktuální problém nebo škůdce na ústupu? Tak to ani náhodou. Štěnice jsou na vzestupu s celosvětově uváděným růstem v řádu stovek procent.

Pokud telefonuje klient do naší firmy, na 99% žádá pomoc s problémem se štěnicemi. V nedávném průzkumu spotřebitelů, provedeném National Pest Management Association v USA ( u nás bohužel takové průzkumy neprobíhají ) uvedlo více než 70% obyvatel měst, že se setkali se štěnicemi v jejich domech, kancelářích nebo v ubytovacích zařízeních.

Naše vložená anketa na námi stránkách uvedla, že z 988. návštěvníků tohoto webu k dnešnímu dni, bylo 725 lidí napadeno štěnicemi, u 141 lidí se vyskytly štěnice v okruhu jejich známých či rodiny, 39 lidí se s nimi setkalo v zaměstnání... 37 lidí přišlo na stránku z věděckých či vzdělávacích důvodů a zbylých 46 lidí jsou pracovníci sektoru DDD. Výsledek ankety mluví za vše.

Deratizační firmy a hubení štěnic

To, že obecně deratizační firmy mluví o úbytku zakázek není způsobeno snižováním výskytu štěnic v ČR, ale rostoucí konkurencí na tomto trhu. Bohužel na trend růstu populace štěnic naskakuje s vidinou rychlého a snadného výdělku každý, kdo se pohybuje okolo. Často tak inzerují a bohužel i provádějí hubení štěnic stavební firmy, úklidové společnosti, řemeslníci z různých oborů, dopravci apod. Jejich zkušenosti s deratizační prací jsou nulové, o zacházení s profesionálními přípravky nevědí nic, nepoznají potkana od krysy... Díky legislativě v ČR jim však stačí udělat jednoduchý test s odpovědmi a,b,c... a dostanou oprávnění pro výkon DDD. Na základě toho jim vystaví živnostenský úřad živnostenské oprávnění a hurá do terénu vydělávat korunky. To je hlavní účel a kvalita prováděné práce podle toho vypadá.

Bohužel se setkáváme díky pečlivému sledování zdrojů a internetu i s tím, že hubení štěnic a DDD práce inzerují i firmy a živnostníci, kteří na danou problematiku nemají vůbec žádné osvědčení. Takové případy neprodleně ohlašujeme na místně příslušné živnostenské úřady. Nejde snad ani tolik o to, že se jedná o neoprávněné podnikání, jako o to, že se jedná o práci s profesionálními biocidními přípravky, které při nesprávně provedené aplikaci mohou být nebezpečné či zdraví škodlivé. A tito lidé jdou praovat do vašeho bytu!

Často se na nás obracejí klienti (min. 5 - 10 x měsíčně), u kterých nějaká firma provedla hubení a jakmile zjistili, že jejich problém nevyřešila, obrátili se na ni (všechny tyto firmy totiž inzerují 100% záruku vyhubení apod.) a ta je odmítla s tím, že si museli štěnice znovu přinést či jinou trapnou výmluvou. Pak volají nám a my řešíme problém, který nemusel vůbec nastat.


Bohužel zákazník nemá předem danou možnost jak si ověřit kvalitu firmy. Členství ve sdružení DDD neznamená vůbec nic. Dostane jej každý, kdo uhradí členský příspěvek. Kvalitu jeho práce nikdo neposuzuje a nad deratizátorem prakticky chybí jakýkoli dozor. Pokud použije správný přípravek, kde je na etiketě uvedeno, že je na štěnice a použije jej víceméně v souladu s návodem k použití, není síla, jak reklamovat úspěšně jeho práci. Svůj postup si totiž zpravidla obhájí a na vině přetrvávajícího výskytu tak zůstanete vždy vy jako spotřebitel.

Jediným řešením jak odhadnout, že se jedná o kvalitní firmu je doporučení známých, vlastní pocit z telefonického kontaktu, reakce na dotazy, připomínky apod., ochota okamžitě do telefonu uvést kompletní cenu bez nějakého... no to záleží na tom... uvidíme, kolik budeme dělat pokojů... kolik spotřebujeme přípravku.. a bla bla bla. Musíte předem vědět, kolik zaplatíte, jinak se slibovaná cena 1500 Kč za postřik v závěru s dopravou, spotřebou, počtem metrů apod. může vyšplhat až na 5000 za postřik.

A na záruky zapomeňte.

To je jen slogan. Záruku na vyhubení Vám nemůže dát bez dalších podmínek nikdo. Nelze zaručit, že něco zemře. Může zde vstupovat do hry rezistence, vnější okolnosti, migrace z okolních bytů apod. Záruku Vám může dát jen silná firma, která buď skutečně provede 2 - 3 placené zákroky a pokud se dílo nepodaří, bude na své náklady jezdit tak dlouho než bude po problému. A takových v téhle zemi moc není, firma Tomáš Jíra patří mezi ně. My vás na holičkách nenecháme. Ostatní Vám vpálí argument o vašem zavinění, příp. Vám budou tvrdit, že oni Vám štěnice 100% vyhubili... a to že je máte znova? No, tak jste si je zase přinesli... chcete je vyhubit? Plaťte !

Sami jsme se několikrát dostali u klientů do styku s dokumenty od jiných firem. Jedna, která slibovala 100% záruku, dávala následně zákazníkům dvoustránkový dokument nazvaný "Podmínky záruky" s věcmi, které záruku vylučují. Splnit je by znamenalo vyklidit kompletně byt, čtyři holé stěny hermeticky utěsnit a odstěhovat se.

Nenechte se vydírat a nedělejte práci za líné řemeslníky.

Čekáte instalatéra na opravu odpadu u dřezu? Zcela jistě budete muset vyklidit všechny věci z kuchyňské linky, odšroubovat dvířka skříněk, odmontovat odpad, rozmontovat jej na jednotlivé části, pečlivě omýt od usazenin a špíny... poté přijde instalatér, a vymění těsnění. Následně odejde a vy si zase všechno poskládáte zpátky a namontujete si odpad s novým těsněním zpět. Je to tak?

Že ne? Že byste na takovou službu nepřistoupili? A nedali za ni 1500 - 4000 Kč? Ale ano, přistoupili a udělali. Alespoň podle zkušeností s hubením štěnic. 60 - 70% firem, které obvoláte Vám řekne, že předtím než přijedou máte: vyklidit všechny skříně v ložnici, prádlo vložit do igelitových pytlů, pevně uzavřít a dát např. na balkon (vyšší level příkazu je všechno vyprat, usušit a poté vložit do pytlů); dále všechno pečlivě vysát a setřít prach, sundat obrazy a dekorace ze stěn, rozmontovat lůžko a čelo postele, sundat kryty el. zásuvek, vyklidit noční stolky, sundat koberec apod.

Poté přijede řemeslník, který si naplní postřikovač, v lepším případě si předem místo prohlédne a provede postřik. Vyinkasuje peníze a odjede.

To je bohužel běžná praxe většiny firem.

Ale na práci je tam přece někdo jiný a je za ni zaplacený, nehledě na to, že je třeba vidět byt a situaci v něm v původním stavu pro vyhodnocení výskytu a provedení kvalitní inspekce. Firma Tomáš Jíra po vás nikdy nic takového chtít nebude. Před naším příjezdem nic takového neprovádějte.

Přijede profesionál, který víc, co je třeba udělat a co ne a všechny případně nutné práce si provede sám. Pokud je následně třeba skutečně něco vyklidit a není možné to provést na místě (např. úložný prostor postele plný knih), domluví se s vámi na řešení. Teprve po důkladné inspekci přistoupí k samotnému postřiku, který není aplikován systémem "mytí paluby", tedy tak, že vám postřik v pramíncích stéká ze všeho a výsledkem je poničený nábytek, knihy, obrazy, fotografie apod. (ano i s tím jsme se několikrát setkali), ale je aplikován na odpovídající místa v dostatečné koncentraci a v odpovídajícím množství k potlačení výskytu škůdce.

Práce bez dokumentace

Z našich přímých zkušeností v terénu dochází v 80% případů, kdy nastupujeme po jiné firmě to, že zákazník od předchozí firmy nemá žádný doklad. A to nejen doklad na peníze. to je daňový únik a je to otázkou finančních úřadů a nám je to jedno... Ale servisní protokol, kde by bylo uvedeno, kdo předchozí ošetření provedl, s jakým přípravkem, jakou účinnou látkou, v jaké koncentraci, ve kterých prostorách... příp. jaká opatření požadoval po zákaznících.

Řešení jakýchkoli reklamací, uplatnění způsobených škod či případných soudních sporů je tak ze strany zákazníka předem odsouzeno k fiasku. Deratizátor je řemeslník, který má povinnost ze zákona vydat o své práci protokol s uvedením výše uvedených skutečností a doklad o přijetí peněz. O nástupu EET nemluvě.


Štěnice jsou v plné síle

Problém se štěnicemi tedy rozhodně není na ústupu. Naopak. Hotely bez ohledu na počet hvězdiček, ubytovny, byty, kancelářské budovy, motorová vozidla, hromadná doprava, zdravotnická a kulturní zařízení, školy a školky... všichni se potýkají se štěnicemi. Jezdíme do bytů v Praze i do domků v posledních šumavských vesničkách, kde je všeho všudy pět chalup. Všude žijí lidé, jak řekl klasik... a kde žijí lidé, tam jsou štěnice. A výhled? Neradostný. Štěnic ubývat v dohledné době nebude.

Síla přípravků

Přípravky proti štěnicím na volném trhu (v maloobchodech) jsou neúčinné. To je časté konstatování na stránkách deratizačních firem. No... ano... štěnice s nimi nevyhubíte zcela, maximálně potlačíte jejich výskyt... než se znovu rozmnoží. Na vině nejsou pouze přípravky. Ty v ruce profesionála klidně postačí na vyhubení štěnic. Důležité je i know how, neboli vědět jak na to, kam aplikovat, v jakém množství, jak často atd. Já si také mohu koupit ingredience na udělání dortu, ale zaručuji Vám, že při sebevětší snaze z toho dort nikdy nebude :-D

Profesionální přípravky, které by měly být k dispozici pouze lidem s licencí, ačkoli i tam jsme často svědkem jejich prodeje v různých e-shopech apod. jsou účinné. Nikoli však stoprocentně. I na jejich účinné látky se štěnice adaptují a postupně si vybudovávají rezistenci, která bude časem jen silnější.


A díky různým nařízením EU jsou tyto přípravky mnohem méně účinné než dříve a nástup jejich účinku je velmi pozvolný. Ano, jsou skvělé... nejsou příliš dráždivé, jejich použití v domácnosti bývá bezproblémové, potřísnění již nevyvolává ukrutné pálení kůže jako např. u organofosfátů, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí... hurá !

To, že štěnice po styku s nimi hynou až po 7 - 14 dnech, ačkoli šváb po zasažení dříve používaným organofosfátem (dnes již zakázanou látkou) hynul v řádu minut, není přece důležité... to že štěnice mezitím stihne naklást další vajíčka... která by sice již neměla býti životaschopná... a rozhodně stihne ještě přelézt do jiné části bytu či dokonce do jiného bytu.

Informace o nových přípravcích na potlačení výskytu štěnic nejsou zatím dostupné, ačkoli je to priorita v laboratořích vyvíjejících přípravky proti hmyzu již více než 8 let. Z nedostatku snahy je vinit nelze... ten kdo s takovým přípravkem přijde první, tomu bude ležet u nohou celý svět a miliardové zisky jej neminou.

Trendy do budoucnosti?

Prevence... to je bohužel něco, co by všichni potřebovali, což víme my všichni, kdo se škůdci zabýváme, ale nikdo z odpovědných zástupců klientů to nechce a nehodlá investovat do něčeho "neviditelného". Všichni si nakoupí hasící přístroje, i když tam zrovna nehoří a ročně je nechávají kontrolovat. Všichni si nechávají kontrolovat komíny i když dobře táhnout... Ale aby si hotel nechával dělat pravidelné kontroly proti škůdcům, když tam aktuálně žádné nemá? Proč? Odpověď nechám na vás.


Ceny. Trendem bude zcela jistě snižování cen za hubení štěnic. Tlak konkurence je obrovský (díky nástupu kutilů bez nákladů na vozidlový park, zaměstnance, DPH, kvalitní vybavení a přípravky) a zákazník kouká v první řadě na cenu. Na kvalitu začne koukat až v případě, že levná firma vybere peníze a k dalším následkům své práce už se nehlásí. Pak zákazník začne hledat kvalitní firmu.

Přesto i kvalitní firma budou muset jít s cenami do budoucna níže, aby získávali prvozakázky a nejezdili jen reklamace po "kutilech".

Nové způsoby hubení štěnic. Ve světě existuje mnoho způsobů hubení štěnice domácí. Více či méně úspěšných. Použití horkého vzduchu, psího čichu, páry, chladu atd. atd. Mnoho z nich jsme zkoušeli i v českých podmínkách. Investovali jsme mnoho prostředků do těchto technologií. Ale... postřik je postřik. Zatím žádná alternativní technologie se neukázala být víc, než berlička, která ve své podstatě nemá vliv na konečné řešení problému, pouze jej komplikuje. Správně, profesionálně provedený postřik v dostatečné koncentraci předepsané výrobcem je předpokladem úspěšného potlačení výskytu a následného úplného vyhubení štěnic. Někde to jde hned, jindy je třeba více zákroků.... Ale vzhledem k tomu, že Vás to nikdy nestojí více, jde pouze o to, uvědomit si, že se jedná o boj s živým organismem, který bojuje o svůj život a ne vždy je ochotný zemřít na "první dobrou".

A co říci na závěr...

Rozhodně nás čekají ještě napínavé okamžiky a konečné řešení štěničí otázky není na pořadu dne.

Mým přáním je pouze méně diletantů a kutilů v oboru, lepší legislativa pro DDD služby, aby každý po zaplacení 1000 Kč za testy a 500 Kč poplatek na živnostenském úřadě neměl oprávnění provozovat natolik odbornou činnost, vyžadující dlouhodobé zkušenosti, praxi a zodpovědnost v nakládání s profesionálně určenými biocidními přípravky (jen pro zajímavost... pro provádění DDD prací v zemědělských provozech musíte mít mistrovské zkoušky, které získáte po prokázané 5-ti leté praxi v oboru... ale u vás doma, kde žije vaše miminko, manželka, domácí zvířata a kde vám tolik záleží na hygieně a zdravotní nezávadnosti to může dělat každý, kdo přijde z ulice)... a dalším přáním je aby přišel na trh přípravek, který nám výrazně pomůže v boji se štěnicemi a zastaví jejich celosvětový nárůst.

Tomáš Jíra

 

 

 

Vždyť je to jenom myš....

 

Pokud byste měli sestavit seznam nejnebezpečnějších škůdců, se kterými se jako majitel domu můžete setkat, co by bylo na vašem seznamu? Pavouci, vosy, štěnice, švábi, krtci? Co by však mělo být na prvním místě? Zcela jistě hlodavci.

V čem spočívá jejich nebezpečnost?

Myši a potkani, naši nejčastější hlodavci se nemusí zdát být velkou hrozbou pro vaše zdraví a majetek. Historie nás však učí, že opak je pravdou. Bakterie a viry přenášené hlodavci již jednou vyhladily zhruba třetinu lidské populace v Evropě a části Asie.

Tehdy Blecha morová, přenášená právě přemnoženými hlodavci byla příčinou černé smrti - moru. Dodnes nám morové sloupy v našich městech tuto katastrofu připmínají. Všichni tuto historii známe. ale jak to tak bývá, považujeme ji "pouze" za historii a tu malou myšku, co nám sem tam přeběhne po zahradě s touto historií rozhodně nespojujeme. Vždyť je tak roztomilá...

Kromě morových bakterií mohou hlodavci, běžně se vyskytující v bezprostředním okolí našich domů, tedy převážně myši a potkani, přenášet celou řadu velmi závažných onemocnění a jejich původců. Řadíme sem hlavně leptospirózu, salmonely a střevní parazity včetně tasemnice. K nakažení dochází aktivně nebo pasivně, tedy buď přímým kontaktem s hlodavcem nebo kontaktem s jeho výkaly, močí apod.

Množí se jak malé myši...
... toto rčení má, jako mnoho ostatních, pravdivý základ.


Jejich rozmnožovací schopnosti, inteligence a přirozená opatrnost je příčinou jejich dlohodobého odolávání pokusům člověka o kontrolu jejich populace a potlačování výskytu. Při dobrých podmínkách mívá samice potkana tři až čtyři vrhy do roka. Jedna březí samice tak může založit během několika málo měsíců celou kolonii potkanů. Život kolonie se trvale odehrává v jedné oblasti o rozloze cca 6km². Jediný pár je schopen mít během jednoho roku přes 800 potomků. U myší je to podobné. Jedna samice myši domácí může mít až pět vrhů do roka (každý po čtyřech až osmi mláďatech). Po prvním měsíci života jsou již mláďata samostatná a ve věku šesti týdnů dosahují pohlavní dospělosti, kdy se samice již mohou plodně pářit a mít vlastní mláďata.

A kromě nemocí?

Všichni hlodavci mají velké přední zby (řezáky), které používají ke stavbě hnízda, obraně, šplhání, krmení apod. Jakmile se ocitnou v blízkosti Vašeho domu, neodolají jim žádné dřevěné části, kabely, plasty, kartony a papíry, dřevoříska, elektrická zařízení apod.

Hlodavci jsou aktivní hlavně v nočních hodinách a ráno Vás tak může čekat velmi nepříjemné překvapení. Navíc svým pohybem znečišťují své okolí, v jejich cestičkách zůstává moč, trus a vy a vaše děti s tím pak můžete přijít do styku, aniž si to zprvu uvědomíte.

Je můj dům ohrožen?

Všichni hlodavci hledají v chladnějších obdobích úkryt před zimou a celoročně pak snadný přístup k potravě a možnosti vytvoření hnízda. Vaše domy poskytují obé a jsou tak nejvhodnějším možným prostředím pro jejich život a výchovu jejich mláďat. Zkrátka ráj na zemi.

Jejich vynalézavost ve vymýšlení způsobů jak proniknout do Vašeho obydlí je takřka bezmezná. Jsou vynikající lezci, hraboši a jejich zubům odolá málokterý materiál. Uvádí se, že 2 cm olověný plát je dostatečnou ochranou při zapuštění 1 m do země a 1,5 m nad povrch :-) Máte-li takový plot, jste v bezpečí.... možná :-)

Zatímco naprosté vymýcení hlodavců z našeho okolí není možné, firma Tomáš Jíra Vám pomůže určit rizika Vašeho pozemku a domu, najít případné stopy pohybu hlodavců, možné vstupní zóny a nastavit ochranu Vašeho majetku tak, aby jste vy, vaše rodina i vaši domácí mazlíčci byli v bezpečí bez rizik pro vaše zdraví.

Kontaktujte nás a my pro vás po prohlídce vašeho domu a pozemku připravíme nevhodnější plán ochrany s nejnižšími možnými náklady a nejvyšší efektivitou. Spolehněte se na nás.

Tomáš Jíra

 

 

 

© 2008 - 2019 Tomáš Jíra, všechna práva vyhrazena