volejte: 776 11 70 50      

 

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

 

 

HLAVNÍ STRANA

 

DERATIZACE, DEZINSEKCE


SLUŽBY PRO FIRMY, BD A SVJ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY, KONTAKT

 

 

 

FAQ - ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

 

 

 

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?

 

 

KDO MÁ NA STAROST DERATIZACI?

 

 

ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K DERATIZACI A DEZINSEKCI

 

 

 

OBECNÉ DOTAZY

 

Kdo má na starosti deratizaci?

 
 

 

Kdo má na starosti deratizaci?

 

Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je za deratizaci zodpovědný majitel objektu (případně prostranství).

 

Veřejná prostranství a plochy spravuje město či obec, kanalizaci zpravidla správce vodovodního řadu apod. Bližší informace získáte na obecních a městských úřadech.

 

Pro mnohé soukromé majitele je překvapením, že zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za jejich deratizaci. Povinná deratizace se podle zákona týká obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

 


 

Dle výše uvedeného zákona:

 

Běžnou ochrannou deratizaci musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývá deratizace podoby preventivních opatření. (Jedná se o běžný úklid, dezinfekci, opatření zabraňující usazení hlodavců v objektu apod.)

 

POZOR ! Nejedná se o rozmístění nástrah!

Pokud tedy Váš údržbář, správce bytového domu apod. položí v určitém prostoru deratizační nástrahy, dopouští se jednání proti tomuto zákonu a v případě zjištění tohoto stavu kontrolními orgány se v oprávněných případech (např. rozmístění nástrah do sklepa paneláku, kam má přístup veřejnost) může jednat i o trestný čin obecného ohrožení.

Odpovědnosti se pracovník nezbaví ani vylepením cedulek s upozorněním na rozmístění nástrah s přenesením odpovědnosti za děti a zvířata na jejich rodiče a majitele.


Speciální ochrannou deratizaci má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Zde se jedná již o samotné vyložení nástrah osobou, která má k provádění speciální ochranné deratizace platná osvědčení dle zákona a nástrahu umístí v souladu s legislativními požadavky.)

 

Mimochodem, dokumentaci k veškerým deratizacím si musí zodpovědné osoby schovávat pro případ kontroly po dobu 5 let.

 


 

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice hl. m. Prahy). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

 


 

Průběh deratizačních zásahů popisuje Standardní metodika speciální ochranné deratizace.
Jak často provádět hubení hlodavců, zákon nespecifikuje. Již zmíněná metodika rozlišuje mezi jednorázovou a průběžnou deratizací.


Jednorázová deratizace se obvykle provádí dvakrát za rok (na jaře, když hlodavci po oteplení opouští úkryty, a na podzim, kdy hledají nová útočiště).


Průběžnou deratizaci doporučuje metodika realizovat každé dva až tři měsíce dle použité nástrahy. Po této době totiž nástrahy přestávají být pro hlodavce atraktivní.

 

Další informace viz.

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?

 
 

 

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?

(Převzato ze stránek DDD sdružení)

Rozhodnutí je často závislé na nákladech!

Z důvodů vypjaté hospodářské situace jsou téměř veškeré podniky (ať už velké, či malé) orientovány na úsporná opatření. V mnohých případech se potom takovéto šetření přímo dotýká rozhodování o tom, zda by nebylo levnější a jednodušší provést hubení škůdců vlastními prostředky. Zda a kolik se v takovémto případě ušetří, zůstává velkým otazníkem.
Při hubení škůdců vlastními silami je třeba počítat s tím, že bude nutné vyčlenit na tuto odbornou práci vlastní personál, který tak bude chybět jinde, nebo bude třeba přijmout na tuto práci další lidi. Z těchto jednoduchých důvodů je patrno, že hubení škůdců ve vlastní režii nepřinese úspory, spíše naopak. Z toho vyplývají další faktory, které nepochybně hovoří pro odbornou firmu.

Hubení škůdců vlastními silami – co na to zákony?

Hlavním předpisem pro hubení škůdců je zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh ve znění pozdějších předpisů.

§ 57 zákona č. 258/2000 Sb. uvádí:
(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.


Co to znamená pro praxi?

1. Za zvýšený výskyt škodlivého hmyzu je nutné považovat situaci, kdy se při každodenních běžných činnostech setkáváte pravidelněji, třeba jen s několika málo živými jedinci, aniž byste je cíleně vyhledávali. Tato situace již vyžaduje profesionální zásah ve speciální ochranné dezinsekci, protože cvičené oko kvalifikovaného odborníka odhalí jejich úkryty s velkým množství škůdců.
Zvýšený výskyt škodlivých hlodavců se projevuje zejména tím, že se nezasvěcená osoba během dne setkává opakovaně se živými potkany nebo myšmi. Taková situace je již kritická, vyžadující neodkladný profesionální zásah ve speciální ochranné deratizaci. V případě obou druhů je však již mnohem důvodem k provedení speciální ochranné deratizaci, že nalézáte zřetelné stopy jejich činnosti: používané nory s ohlazenými okraji, vyšlapané cestičky, čerstvý trus, ohlodané potraviny, krmiva nebo jiné materiály. O tom, zda jsou nory skutečně obydleny se lze přesvědčit jednoduše tím, že si všimnete, zda na vchodech nejsou pavučiny, nebo že několik jejich vchodů lehce ucpete zmačkaným papírem. Jsou-li alespoň některé ucpávky druhý den vytlačeny, jsou nory osídleny a lokalita je zamořena myší domácí nebo potkany, které je nutné vyhubit.

2. Všechny osoby, které provádějí speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci musí splňovat kvalifikaci podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Detailní vysvětlení veškerých nutných předpokladů pro provádění této činnosti by bylo velice obsáhlé. Proto se omezíme pouze na personální vybavenost. Dostatečné personální vybavení znamená, že hubení škůdců provádějí věci znalé a patřičně vyškolené osoby, přičemž tato kvalifikace se získává absolvováním odborného kursu a složením zkoušek před komisí jmenovanou krajským hygienikem.

Co poskytují firmy zaměřené na profesionální hubení škůdců?

Jak se ukazuje, zákonodárce jednoznačně a jasně rozpoznal, že hubení škůdců je velice citlivá činnost, kterou mohou provádět pouze profesionálové. Mimo nákladů a zákonných předpokladů existuje mnoho dalších důvodů pro to, aby vlastní hubení škůdců bylo zadáno odborníkům:

1. Efektivita prováděných prací
Jedním z důležitých aspektů je jistě to, že profesionální podniky mohou pracovat daleko efektivněji než je možné docílit vlastními prostředky. Nehledě na to, že profesionálové - odborníci ve svém oboru – jsou znalí situace na trhu a tím mají k dispozici veškeré nutné informace a mohou kvalifikovaně posoudit, jaká metoda a jaké přípravky jsou nejvhodnější pro konkrétní případ. Naprosto nezbytné jsou znalosti o biologii a chování škůdců, aby mohla být učiněna patřičná opatření pro integrované hubení, které si přímo vyžaduje zákon. Bez těchto znalostí je boj proti škůdcům prakticky nemyslitelný. V neposlední řadě jsou velice důležité odborné znalosti a zkušenosti profesionálů při hubení škůdců, ať již se jedná o domácnosti, malé provozovny, nemocnice, až po velké potravinářské závody. Takovýmto potenciálem znalostí a zkušeností disponuje pouze profesionál a v žádném případě ten, kdo se rozhodne, že hubení škůdců bude provádět ve své vlastní režii.

2. Pružnost a všestrannost práce
Druhým důvodem je skutečnost, že profesionální firmy mohou pracovat mnohem pružněji než ti, co vezmou hubení do vlastních rukou. Vlastní režie znamená, že je třeba vyčlenit pro tuto specifickou práci několik svých zaměstnanců a to mnohdy okamžitě. K tomu je třeba poznamenat, že odborné firmy ošetřují větší množství objektů současně, takže není žádný problém, aby byl z jiného objektu přesunut dostatečný a náležitě vybavený personál. Nelze také zapomenout na to, že členové Sdružení DDD velice úzce spolupracují, takže v nutném případě je možná určitá forma kooperace jednotlivých profesionálních firem. V neposlední řadě také samotný konkurenční tlak vede k rychlému a pružnému provádění požadovaných prací. Je třeba také uvést, že profesionální firmy disponují celým spektrem možností, které umožňují jak běžné hubení mravenců, tak i použití komplikovaných metod – např. fumigace a pod. Z toho jednoznačně vyplývá, že profesionální firmy mohou nabídnout obsáhlý servis, což u hubení ve vlastní režii není možné.

3. Profesionální vybavení
Třetím důvodem je to, že odborné firmy jsou neporovnatelně lépe vybaveny odpovídající technikou a prostředky, čehož u prací ve vlastní režii nelze dosáhnout. Nelze se tomu divit. Neboť firmy, které tyto služby nabízejí, mohou jednoduše do odpovídajícího vybavení investovat potřebné finanční prostředky. Tyto firmy dokonce pravidelně investují do nových přístrojů a zařízení, aby si zajistily konkurenceschopnost vůči ostatním. To si samozřejmě nemůže dovolit uživatel, který takovou techniku využije jen sporadicky. B neposlední řadě k profesionalitě patří i odpovídající likvidace zbytků používaných přípravků, což při hubení škůdců ve vlastní režii se stává velkým a často téměř neřešitelným problémem.

Kdo uvažuje ekonomicky, pracuje se specialisty!

Poznatky a zkušenosti v hospodaření podniků jednoznačně ukazují, že je mnohem rozumnější a smysluplnější soustředit se na vlastní práci, než se navíc zatěžovat množstvím okrajových činností, které v konečném efektu vedou k nehospodárnosti. V automobilovém a elektroprůmyslu není již žádnou novinkou, že celkové zhotovování výrobků se provádí pouze ve 30 až 40 procentech případů, často toto číslo leží pod 25 procenty. Důvodem je ta skutečnost, že externí dodavatelé a služby jsou schopny dodávat lépe a finančně výhodněji, než je možné vlastními, interními prostředky. Obdobné platí i pro záležitosti kolem hubení škůdců. Samotné právní předpisy jsou tak přísné, že s hubením škůdců ve vlastní režii jsou spojeny enormní komplikace a náklady. Při tom je třeba zohlednit také investice, personál a materiál, které jsou nutné pro vlastní provádění prací. Právě pro dodržení všech výše uvedených aspektů a konceptu HACCP je třeba dbát toho, aby tyto práce byly svěřeny do odborných rukou.

Autor: Převzato ze stránek DDD sdružení

 
 

 

ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K DERATIZACI A DEZINSEKCI

 

 

Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 


Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje:
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,
c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.

 


 

Zákon 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství, stanoví požadavky veterinární péče (dále jen „veterinární požadavky“) na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.

 Zákon 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství 1) stanoví práva a povinnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob a působnost správních úřadů při uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v České republice, podmínky vydávání povolení k uvedení biocidních přípravků na trh, způsob hodnocení účinnosti biocidních přípravků a účinných látek a ochrany před jejich působením na lidské zdraví, zvířata a na životní prostředí. 

 


Mapa stránek
 

Úvodní stranaDeratizaceDezinsekcePro firmyHACCPFAQBezpečnostní informaceOchrana osobních údajůKontakt

 


 

Seo servis  CZIN.eu 
Katalog Bezva Portál  Europalist.euNový katalog stránek

 


 

 

© 2010-2023 Tomáš Jíra, Hráského1929/23, 148 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 776 11 70 50, IČ: 66488907